කෙටි කාලයක් තුළ - ගණකාධිකාරී විය හැක

For sale by Phone Tech27 Sep 11:33 pmGampaha, Gampaha

Rs 5,000

Negotiable


A Rare Opportunity
දුර්ලභ අවස්ථාවක්

you can be a Junior Accountant / Accountant Trainee
ඔබ කනිෂ්ඨ ගණකාධිකාරී / ගණකාධිකාරී අභ්යාසලාභී විය හැක

in a very short period
ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ

Prior Accounting knowledge - Not required
පෙර මුල්ය දැනුම - අවශ්ය නොවේ
Prior Accounting work experience - Not required
පෙර මුල්ය කටයුතු අත්දැකීම් - අවශ්ය නොවේ
Age - Not restricted
වයස - සීමා නොවේ

100% practical
100% ප්රායෝගික
simple & practical examples
සරල සහ ප්රායෝගික උදාහරණ
from simple to complex business examples
සරල සිට සංකීර්ණ ව්යාපාර උදාහරණ

Guiding for any computerized accounting program
ඕනෑම පරිගනකගත ගිණුම් වැඩසටහන සඳහා මග පෙන්විම

Outcome:
ප්රතිඵලය:
You will be able to handle complete accounting process including final accounts for small business
ඔබට කුඩා ව්යාපාර සඳහා අවසන් ගිණුම් ඇතුළු සම්පූර්ණ ගිණුම්කරණ ක්රියාවලිය හැසිරවීමට හැකි වනු ඇත

Call between 8 pm to 9 pm
අමතන්න: සවස 8 - 9 අතර


Report this ad

Contact

  • 0773150180

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad