කෙසෙල් පැල

For sale by nishadhi bandara 5 Oct 2:24 pmMatugama, Kalutara

Rs 125

සරැසාර ඉහල අස්වැන්නක් සදහා පටක රෝපන කරන ලද ඇම්බුන් කෙසෙල් පැල සදහා විමසන්න


Report this ad

Contact

  • 0714144258
  • 0342291829

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads