කඩයක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.

For sale by Mr. Samuel26 Nov 11:28 pmKatugastota, Kandy

Rs 11,100,000

Negotiable


පර්චස් 9 ක් සහිත ඉඩමක් සහ කඩයක් විකිණීමට ඇත. මුදල් හදිසිතාවයක් බැවින් ඉතා ඉක්මනින් විකිණේ..
මිල ගණන් කතා කරගත හැක .


Property type:
Shop
Address:
Pallethalawinna, Katugastota
Size:
500 sqft
Report this ad

Contact

  • 0771139375

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad