කඩ කාමරයක් බදු දීමට අැඹිලිපිටිය

For rent by Shantha23 Oct 8:45 amEmbilipitiya, Ratnapura

Rs 10,000 /month

Negotiable


අැඹිලිපිටිය ජනාධිපති විදුහල ඉදිරිපිට අැති ෙතමහල් ෙගාඩනැගිල්ෙලහි ෙදවන මහල හා ෙතවන මහල බදු දීමට අැත. ෙදවන මහල ව්‍යාපාරයකට සුදුසුය. ෙතවන මහල ඒක් කාමරයක් සහිත කුඩා අැ ෙනක්සියකි. ජල. විදුලි පහසුකම් සහිතයි.
ෙදවන මහල රු. 10,000/ මසකට
ෙතවන මහල රු. 5,000/ මසකට


Property type:
Building
Address:
නව නගරය. අැඹිලිපිටිය
Size:
500 sqft
Report this ad

Contact

  • 0712978245

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad