කඩ කාමර කුලියට දීමට ඇත (for rent)

For rent by sagara17 Oct 5:36 pmBaddegama, Galle

Rs 8,000 /month

ගාල්ල බද්දේගම ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා පිහිටි වර්ග අඩි 300 බැගින් වූ ව්‍යාපාරයකට හෝ කාර්යාලයකට සුදුසු කඩ කාමර දෙක කුලියට දීමට ඇත
බලගොඩ මංසන්දියේ සිට මීටර් 300


Property type:
Shop
Address:
බලගොඩ මංසන්දියට 300 m
Size:
300 sqft
Report this ad

Contact

  • 0774421875
  • 0712947029

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads