කැන්ටර් රථය (excellent Canter)

For sale by Kumara 6 Oct 10:28 amPuttalam, Puttalam

Rs 1,600,000

Negotiable


42 ඉරක් ඉතාම අනර්ඝ තත්වයේ කැන්ටර් රථය විකිණීමට. අඩි 14 හමාරක් දිග. අලුත්ම කොනපිය. පළල් මුහුණ. මිල ලක්ෂ 16ක්. පොඩි ගානක් අඩු කල හැක. මදුරන්කුලිය. හවස් වරුවේ කතා කරන්න. නැත්නම් sms එවන්න.
42 dash Canter in an excellent condition. 14.5 long. New canopy. Broad face. Price 1.6 million (slightly negotiable). Madurankuliya. Call evining time or sms.


Condition:
Used
Vehicle type:
Other
Report this ad

Contact

  • 0776542119
  • 0774149547

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads