කාර්යාලීය ලිපිකාරිනියන්

Posted by Nimthara Printers VERIFIED 7 Nov 4:14 pmKelaniya, Gampaha

# රැකියා තනතුර- කාර්යාලීය ලිපිකාරිනියන්
====================================

# සුදුසුකම්-

කාර්යාලීය ලිපිකාරිනියක් අවශ්‍යව ඇත
වයස අවුරැදු 18ත් 25ත් අතර, උසස් පෙළ සමත්, පරිගණක හා ඉංග්‍රීසි දැනුමක් සහිත වීම

සිත් ගන්නා සුලු වැටුපක් හා අනෙකුත් දීමනා ඇතුලුව සේවක අර්ථසාදක අරමුදලේ දායකත්වය බදවා ගත් දින සිටම ලැබෙනු ඇත.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.

Address - No.30/1, Temple Road, Pattiwila, Goíwala, Kelaniya


Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads