කාර්යාල සහයකයන් (ගැහැණු /පිරිමි)

Posted by Company Name Withheld14 Oct 3:00 pmColombo 2, Colombo

# තනතුර - කාර්යාල සහයකයන් (ගැහැණු /පිරිමි)
==================================

කොමිනිකේෂන් එකක් සදහා ඉහත තනතුරට රැකියා පුරප්පාඩු ඇත.

# සුදුසුකම්-

🔵 කොමිනිකේෂන් එක වැඩ දන්නේ නම්, ඔබට අයදුම් කළ හැකිය.
🔵 ගැහැණු /පිරිමි දෙපාර්ශවයටම අයදුම් කළ හැකිය.
🔵 ටයිප් සෙටින් දන්නා අයට ඉහල වැටුප්,

# ප්‍රතිලාභ:

🔵 ආකර්ෂණීය වැටුපක් 35,000 සිට ඉහලට ( වැටුප සාකච්ඡා කරගත හැක.)

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Salary:
Rs 35,000 per month (Negotiable)
Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0776607184

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads