කාර්යාල සහයක(පිරිමි)

Posted by Sell Fast | Maharagama | Anudi Ads MEMBER24 Oct 8:43 amMaharagama, Colombo

# තනතුර - කාර්යාල සහයක
===================

අප ආයතනයට මෝටර් සයිකල්
බලපත්‍ර හිමි අවු. 30 - 45 අතර
කාර්යාල සහයකවරයකු
වහාම අවශ්‍යයි.

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

සම්මුඛ පරීක්ෂණ සදහා
සහතික සමග පැමිණෙන්න.


Salary:
Negotiable
Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0777361384

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Maharagama | Anudi Ads

Authorized ikman.lk agent in Maharagama


Share this ad