කාර්යාල සහයක (ගැහැණු / පිරිමී)

Posted by Company Name Withheld 5 Oct 11:44 amKandy, Kandy

# තනතුර - කාර්යාල සහයක (ගැහැණු / පිරිමී)
===============================

මහනුවර පිහිටි අපගේ කාර්යාලයේ සේවයට වයස අවු 18 ට වැඩි පරිගනක දැනුම ඇති අවoකව සේවය කළ හැකි අය අවශයයි .

මෙවර A/L පෙනී සිටි අයටද අයදුම් කල හැක.

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0777944866

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads