කාර්යාල සහායක (පිරිමි)

Posted by Kiddies and Toys International (Pvt) Ltd MEMBER30 Nov 3:22 pmKohuwala, Colombo

කොහුවල පිහිටි ව්‍යාපාරික ආයතනයකට නවකයින් බඳවා ගනු ලැබේ.

# තනතුර : කාර්යාල සහායක (පිරිමි)
=======================

සියළු සහතිකපත් රැගෙන සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා සතියේ දින වල පෙ.ව. 10.00 ත් ප.ව. 05.00 ත් අතර පැමිණෙන්න.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

### තෝරාගනු ලබන අයඳුම්කරුවන් සඳහා ආකර්ෂණීය වැටුප් EPF, ETF සහ දීමනා.

සම්මුඛ පරීක්ෂණ පිළිබඳව සහ පැවැත්වෙන ස්ථානය පිළිබඳව දැනගැනීම සඳහා දින 14 ක් ඇතුලත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා අප වෙත අයඳුම් කරන්න.

අප ආයතනයේ දැනට පවතින සියළුම රැකියා ඇබෑර්තු සඳහා මෙහි " Visit member's page හි ' Kids & Toys International Pvt Ltd ' " Click කරන්න. | වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා එහි සඳහන් දුරකථන අංකයෙන් විමසන්න.

කිඩීස් ඇන්ඩ් ටෝයිස් ඉන්ටර්නැෂනල් (පුද්) සමගම,
බර්නාඩ් බොතේජු සංකීර්ණය,
අංක 106/4,
පළමු මහල,
දුටුගැමුණු මාවත,
කොහුවල.


Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Company website:
www.kti.lk/
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Kiddies and Toys International (Pvt) Ltd

Aspiring to be the Most Trusted Establishment


Share this ad

More ads from Kiddies and Toys International (Pvt) Ltd