කාර්යාල සහායක (කාන්තා/පිරිමි)

Posted by Smart Circle Nittumbuwa MEMBER20 Oct 12:29 pmAkuressa, Matara

ජාත්යන්තර සමාගමක් වන DMI International වෙතින්…
තනතුරු රැසක් සදහා නවකයින් 126දෙනෙක් පුහුණුකර බදවා ගැනේ.

# තනතුර : කාර්යාල සහායක (කාන්තා/පිරිමි)
==============================

# සුදුසුකම් :

වයස 18-28 අතර O/L , A/L සමත් කාන්තා/පිරිමි අය සදහා කෙටිකලින පුහුණු කලයකින් පසු ස්ථිර රැකියවක්,

# ප්‍රතිලාභ :

කෙටිකලින උසස්වීම්, නොමිලේ ජාත්යන්තර පුහුණුවක්.
පුහුණුව තුල 15,000-18,000 වැටුප් හා අහාරපාන හා නවතැන් පහසුකම් නොමිලේ
පුහුණුවෙන් පසු මුලික වැටුප 38500
විදේශ රැකියා හා සංචාර

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


Salary:
Rs 36,000 per month (Negotiable)
Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Company website:
grantonsrilanka.com
Report this ad

Apply for this job

  • 0702408866

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Smart Circle Nittumbuwa

Welcome to the leadership


Share this ad