කාර්යාල පිරිසිදුකරන්නන් - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Private Poster 1 Nov 1:01 pmColombo 5, Colombo

# තනතුර - කාර්යාල පිරිසිදු කරන්නන් (පිරිමි)
==============================

සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
8:30 - 4:00 PM
කාර්යාලය දෛනික පිරිසිදු කිරීම - බම්බලපිටිය
රුපියල් 20,000 සිට ඉහළට

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Salary:
Rs 20,000 per month (Negotiable)
Industry:
General Labour
Job type:
Full time
Company website:
www.edge.lk/
Report this ad

Apply for this job

  • 0778177383

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads