කාර්යාල කාර්යය සහායක (පිරිමි)

Posted by Private Poster VERIFIED14 Oct 4:42 pmKandy, Kandy

AR Importers and Distributors (pvt) ltd

කඩුගන්නාව ප්රදේශයේ පිහිටා තිබෙන ටයර් ආනයනය හා බෙදා හැරීමේ නිරත අප ආයතනයට කාර්යාල කාර්යය සහායක (පිරිමි) සදහා ඇබෑර්තු 02ක් ඇත.

# රැකියා තනතුර : කාර්යාල කාර්යය සහායක (පිරිමි)
=======================

# සුදුසුකම්
• වයස අවු 20-28 අතර
• සා/පෙළ සමත්
• අත්දැකීම් සහිත වීම විශේෂ සුදුසුකමක් වේ
• මනා සන්නිවේදන කුසලතා (ඉංග්රීනසි හා සිංහල)
• පරිගණක කුසලතා
• වැටුප (පුහුණු කාලයේ දී 12000 - 20000 )
• පේරාදෙණිය හා මාවනැල්ල අවටින් විශේෂයි
• යතුරැ පැදි බලපත්ර හිමි අය විශේෂයි

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය:

ඉහත රැකියාව සදහා අයදුම් කරන්නේ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට Click to apply මත ක්ලික් කරන්න


Salary:
Rs 20,000 per month (Negotiable)
Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0812570951

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads