කාර්යාල කාර්ය සහයක (පිරිමි)

Posted by ACCHE MEMBER27 Oct 9:20 amMaharagama, Colombo

උසස් අධ්‍යාපනය සදහා සිසුන් යොමු කරන ආයතනයක් සදහා මහරගම අවටින්කා ර්යාල කාර්ය සහයකයකු අවෂ්‍යයි.

# තනතුර : කාර්යාල කාර්ය සහයක (පිරිමි)
========

# සුදුසුකම් :

~ වලංගු රියදුරු බලපත්‍රයක් හිමි අයදුම්කරුවන් කෙරෙහි වැඩි අවදානයක් යොමු කරයි.

## විශ්‍රාමිකයන්ටද අයදුම් කළ හැක.

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.
වැටුප රු. 20,000 – 22,000 අතර.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.

ACCHE (පුද්) සමාගම
131/3 හයිලෙවල් පාර, මහරගම


Salary:
Rs 22,000 per month (Negotiable)
Industry:
General Labour
Job type:
Full time
Company website:
www.acche.net
Report this ad

Apply for this job

  • 0777482820

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
ACCHE

Ideal solutions provider


Share this ad