කාර්යාල කාර්ය සහයක

Posted by Darshana Marketing Enterprises (Pvt) Ltd18 Nov 11:33 amBattaramulla, Colombo

# තනතුර : කාර්යාල කාර්ය සහයක
=====================

# සුදුසුකම් :

ස/පෙළ සමත් , මොටෝර් සයිකල් රියදුරු බලපත්‍රයක් ඇති අයෙකු අවශ්‍යවේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

හෝ

පැමිණ විමසන්න.

107 කඩුවෙල පාර, බත්තරමුල්ල.


Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0112867870

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads