කාර්යාල කාර්‍ය සහායක (පිරිමි)

Posted by D. T. A. Attale & Son (Pvt) Ltd MEMBER11 Nov 5:56 pmColombo 14, Colombo

1. කාර්යාල කාර්‍ය සහායක (පිරිමි)

# තනතුර : කාර්යාල කාර්‍ය සහායක (පිරිමි) | Office Assistant (Male)
=======================

# සුදුසුකම් :

~ යතුරුපැදි සහ සැහැල්ලු වාහන බලපත්‍රය හිමි
~ කොළඹ වාහන පැදවීමට පළපුරුදු
~ කොළඹ අවට පදිංචි

## සේවා කාලය - පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා ##

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad

More ads from D. T. A. Attale & Son (Pvt) Ltd