කාර්යාල කාර්ය සහායක

Posted by Foodbuzz (Pvt) Ltd | BreadTalk Sri Lanka MEMBER19 Oct 10:54 amColombo 2, Colombo

# තනතුර - කාර්යාල කාර්ය සහායක | Office Assistant
=========

# සුදුසුකම් :

- වයස අවුරුදු 35 ට අඩු
- අපොස සා /පෙළ සමත්
- ලිපි ලේඛන කටයුතු හැසිරවීමේ හැකියාව
- කාර්යාලයෙන් පිටතද වැඩ කිරීමේ හැකියාව
- යතුරුපැදි බලපත්‍ර තිබිම විශේෂ සුදුසුකමක් වේ

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක් සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.
(උදැසන සහ දිවා ආහාරය , නිළ ඇදුම් නොමිලේ )

# අයදුම් කරන ආකාරය -
ඉහත සුදුසුකම් සපුරා ඇති නම්, මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හි සඳහන් දුරකථන අංකයෙන් දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

BreadTalk, නො. 525,
යුනියන් පෙදෙස,
කොළඹ 02


Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Company website:
www.breadtalksrilanka.com
Report this ad

Apply for this job

  • 0774778895

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad