කාර්යාල කාර්ය සහායක

Posted by M.D. Gunasena & Co. (Pvt.) Ltd VERIFIED 8 Nov 4:52 pmColombo 12, Colombo

# තනතුර - කාර්යාල කාර්ය සහායක l Office Assistant
=======================

රජයේ පිළිගත් පුද්ගලික මුද්‍රණ සමාගමක් වන සී/ස ඇම්. ඩී. ගුණසේන මුද්‍රණාලයේ කාර්යාල කාර්ය සහායක තනතුර සඳහා ඇබෑර්තු ඇත.

# සුදුසුකම් -

• වයස අවුරුදු 18 ත් 30ත් අතර තරුණයකු වීම.
• අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිට තිබීම.
• මනා සන්නිවේදන නිපුණතාවයක් තිබීම.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඔබ ඉහත සුදුසුකම් සපුරන්නෙකු නම් සතියේ දිනවල පෙ.ව. 9.00 ත් ප.ව. 4.00 ත් අතර ඔබගේ සහතිකපත්ද රැගෙන සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා ඇම්. ඩී. ගුණසේන මුද්‍රණාලය වෙත පැමිණෙන්න.

(දින 14 ක් ඇතුලත ඉල්ලුම් කරන්න)

සී/ස ඇම්. ඩී. ගුණසේන මුද්‍රණකරුවෝ සහ පුද්ගලික සමාගම.
අංක 20,
සාන්ත බස්තියම කන්ද,
කොළඹ 12.


Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Company website:
www.mdgunasena.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads