කාර්මිකයින් - ජල නළ හා විදුලි

Posted by Integrity Associates (Pvt) Ltd VERIFIED12 Oct 9:52 amColombo 6, Colombo

වෘත්තීය හා විශ්වාසනීයත්වයෙන් හෙබි ගෘහස්ත සහ ආයතනික අංශයේ සේවාදායකයින් පරාසයකට සේවාව ලබාදීමට හැකි දක්ෂ හා උද්යෝගිමත් පුද්ගලයෙකු කොළඹ නගරයේ ඉහළ පුද්ගලික සමාගමක් වෙත බඳවා ගනු ලැබේ.

# තනතුර - කාර්මිකයින් - ජල නළ හා විදුලි
==============================

# සුදුසුකම්:

• අදාල ක්ෂේත්රයේ මනා දැනුම හා පළපුරුද්ද. (පළපුරුද්ද නොමැති අය පුහුණු කාර්මිකයින් ලෙස අයදුම් කළ හැක.)
• අවුරුදු 25 – 45 වයස් සීමාව තුල විය යුතුය.

දිවයිනයේ ඉහළම වැටුප් සහ දීමනා ලබා දෙනු ලැබේ. (නවාතැන් පහසුකම් ඇත)

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

ඉන්ටග්රිටි ඇසෝසියේට්ස් (පුද්) සමාගම,
241, දෙවන මහළ,
හැව්ලොක් පාර,
කොළඹ 06


Salary:
Rs 25,000 per month (Negotiable)
Industry:
Civil Engineering / Construction
Job type:
Full time
Company website:
www.integritysl.com
Report this ad

Apply for this job

  • 0773952146

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads