කාර්මික (ටින්කරින්)- ශ්‍රී ලංකා

Posted by BRJW Enterprise (Pvt) Ltd MEMBER 7 Sep 10:45 amKohuwala, Colombo

B. R. J. W. එන්ටර්ප්‍රිසස් (පුද්.) සමාගම

~ අපගේ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම සමඟ එක්වන්න. ~

නවීන තාක්‍ෂණයෙන් වාහන අලුත්වැඩියා කිරීම් වසර ගණනාවක පාරිභෝගික විශ්වාසය දිනා ගනිමින් වගකීම් සහගතව සිදුකරණු ලබන ( අප ආයතනය මෝටර් තරඟ ධාවන රථ සඳහාද වාහන සකස් කරනු ලැබේ. )

පහත සඳහන් වෘත්තිය සඳහා පළපුරුදු / පුහුණු සේවකයින් බඳවා ගනු ලැබේ.

කාර්මික - ටින්කරින් වැඩ
=================

අප ආයතනය සඳහා ටින්කර් වැඩ සඳහා සේවකයින් වහා බඳවා ගැනේ.

## ආකර්ශනීය ඉහළ වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් දීමනා රැසක් පිරිනමනු ලැබේ. ##

දින 14 ක් ඇතුලත ikman.lk හරහා අයඳුම් කරන්න.

B. R. J. W. Enterprises (Pvt.) Ltd.

~ Be a Part of Our Winning Team ~

We are a vehicle repairing garage which is offering our valued service with latest technology. (We are also servicing & repairing racing motor vehicles)

We have following vacancies to be filled.

Tinkers Panel Beaters
=================

## Attractive salary, EPF, ETF & many other benefits will be offered. ##

Apply within 14 days via ikman.lk

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Negotiable
Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Company website:
brjw.lk/
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad