කාර්මික ශිල්පිණියන් - පරිඝණක හාඩ්වෙයර්

Posted by Sell Fast | Horana | Star Ad Creation MEMBER 7 Sep 4:01 pmKottawa, Colombo

දිවයිනේ කීර්තිමත් සුවිශාල පරිඝණක ව්‍යාපාරයක කොට්ටාව ශාඛාව සඳහා පරිඝණක හාඩ්වෙයර් කාර්මික ශිල්පිණියන් අවශ්‍යයි. පරිඝණක හාඩ්වෙයර් පාඨමාලාවක් හදාරා ඒ පිලිබඳ මනා දැනුමක් සහිත කොට්ටාව අවට දක්ෂ යුවතියන්ට අප හා එක්වී ජීවිතය ජය ගන්නට ආරාධනා ........ වැටුප රුපියල් 25,000/= සිට ඉහලට. පළපුරුද්ද, හැකියාව, හා කැපවීම මත ඉහළ වැටුප් තලවල ඉක්මනින් පිහිටුවනු ලැබේ. බඳවා ගැනීම ඉක්මනින්.

සම්මුඛ පරික්ෂණය සඳහා දිනය හා වේලාව වෙන්කරවා ගැනීමට මෙහි දක්වා ඇති දුරකථන අංකයට දින 14 ක් ඇතුල අමතන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Rs 25,000 per month (Negotiable)
Industry:
IT / Telecom
Job type:
Full time
Company website:
kingstoncomputer.modoo.at
Report this ad

Apply for this job

  • 0773906500

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Horana | Star Ad Creation

Authorized ikman.lk agent in Horana


Share this ad