කාර්මික ශිල්පී (පිරිමි)

Posted by Finlays Colombo Limited MEMBER19 Nov 8:59 amColombo 2, Colombo

# තනතුර : කාර්මික ශිල්පී (පිරිමි)
=================

# සුදුසුකම් :

~ අ.පො.ස. (සා/පෙළ) සමත්
~ වයස අවු. 18 - 40 ත් අතර
~ යතුරුපැදි ධාවන බලපත්‍රය සහිත හෝ රහිත

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.

[ ඔබගේ අයදුම්පතක් රැගෙන සතියේ දිනවල පෙ.ව. 9.00 - ප.ව. 4.30 ත් අතර අපගේ "http://www.finlays.lk - වෙබ් අඩවිය" වෙත පිවිස එහි සඳහන් අංක අමතා පහත ලිපිනයට පැමිණෙන්න. ]

ෆින්ලේ රොන්ටොකිල් (පුද්.) සමාගම.
අංක 186, වොක්ෂෝල් විදිය, කොළඹ 02.


Industry:
Engineering / Architecture
Job type:
Full time
Company website:
www.finlays.lk
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Finlays Colombo Limited

Enriched by the past, transforming the future!


Share this ad