කාර්මික සේවකයින්

Posted by Imiarch Corp (Pvt) Ltd 9 Nov 3:35 pmBattaramulla, Colombo

බත්තරමුල්ලේ පිහිටි ගෘහ අලංකාර කර්මාන්තායතනයකට පුහුණු හා නුපුහුණු කාර්මික සේවක සේවිකාවන්අ වශ්‍යය වී ඇත.

# තනතුර : කාර්මික සේවකයින්
======================

කොළඹින් පිට අයදුම් කරුවන් සඳහා ආහාර හා නවාතැන් පහසුක්ම් සපයනු ඇත.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Engineering / Architecture
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0710670677

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads