කාර්මික නිලධාරීන්

Posted by The Beira Group MEMBER28 Oct 4:04 pmColombo 2, Colombo

“බේරා ගෲප්” සමාගම 100% අපනයන පරමාර්ථ ඉලක්ක කර ගත් පිරිසිදු කිරීමේ උපකරණ හා ඊට සම්බන්ධ උපාoග නිපදවන දශක දෙකකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ පවත්වාගෙන යනු ලබන දේශීය සමාගමකි.

අප සමාගම් කටයුතු තවත් පුළුල් කරන හෙයින්,
ඉoගිරියේ හා හොරණ පිහිටා ඇති අපගේ කර්මාන්තශාලාව සදහා දැඩි කැපවීමකින් හා උනන්දුවකින් වැඩ කිරීමට කැමති පළපුරුද්ද ඇති අයගේ සේවය අවශ්යස වි තිබේ.

# තනතුර - කාර්මික නිලධාරීන්
=====================

# සුදුසුකම් -

• ජර්මන් කාර්මික විද්යාමලයෙන් හෝ පිළිගත් කාර්මික ආයතනයකින් ලත් කාර්මික සුදුසුකම්.
• කාර්මික නිලධාරියෙකු ලෙස ලැබූ පළපුරුද්ද විශේෂ සුදුසුකමක් සේ සැලකේ.

වයස අවුරුදු 30ට නොවැඩි වීම.
කළුතර දිස්ත්රි්ක්කයේ පදිoචිකරුවන්ගෙන් අයැදුම්පත් කැදවනු ලැබේ.

ආකර්ෂණිය වැටුප් හා දීමනා

# අයදුම් කරන ආකාරය -

අයැදුම්පත් පහත ලිපිනයට යොමු කරන්න හෝ සතියේ වැඩ කරන දිනයන්හි පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා ඉoගිරියේ කර්මාන්තශාලාවට පැමිණෙන්න.

ප්රතධානී - මානව සම්පත්
බී.පී.පී.එල්,
නො: 88,රත්නපුර පාර,
ඉoගිරිය.

දින 14 ක් ඇතුළත අයදුම් කරන්න.


Industry:
Engineering / Architecture
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
The Beira Group

Experience life to the Fullest


Share this ad