කාර්මික නිලධාරි - ශ්‍රී ලංකා

Posted by The Beira Group MEMBER29 Aug 3:24 pmColombo 2, Colombo

"Beira Group" සමාගම 100% අපනයන පරමාර්ථ කරගත් පිරිසිදු කිරීමේ උපාංග නිපදවන දශක දෙකකට වඩා කාලයක් තිස්සේ පවත්වාගෙන යන දේශීය සමාගමකි.
අප සමගම තව පුළුල් කරෙන බැවින් ඉංගිරියේ සහ හොරණ පිහිටි කර්මාන්තශාලා සදහා දැඩි කැපවීමකින් සහ උනනදුවකින් වැඩ කිරීමට කැමති පළපුරුදු සේවකින් අවශ්‍ය වී ඇත.

-වයස 40ට වඩා අඩු විය යුතුය.
-ජර්මානු කාර්මික ආයතනයෙන් හෝ වෙනත් කාර්මික ආයතනයකින් ලත් සුදුසුකම්.
-කාර්මික නිලදාරියකු ලෙස ලත් පළපුරුද්ද විශේෂ සුදුසුකමක් ලෙස සැළකේ
-අවම අධීක්ෂණය යටතේ ස්වාධීනව වැඩ කිරීමේ හැකියාව
-සාමාන්‍ය වැඩ කරන පැය ගණනට අමතරව වැඩි කාලයක් සේවය කිරීමට ඇති කැමැත්ත

-------සුදුසුකම් වලට ගැලපෙන පරිදි වැටුප් හා ආකර්ෂණිය දීමනා--------------

ඔබගේ ජීව දත්ත විස්තර සහිත අයදුම්පත සමග ඔබ ගැන විමසා බැලිය හැකි පුද්ගලයන් දෙදෙනකුගේ නම් හා දුරකථන අංක ඉක්මන්.lk තුලින් දවස් 14ක් තුල ඉදිරිපත් කරන්න .

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Engineering / Architecture
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
The Beira Group

Experience life to the Fullest


Share this ad