කාර් ටයර් සහා ඇලෝවිල් වර්ග(NEW)

For sale by THE WHEEL STATION 2 Dec 8:50 pmBattaramulla, Colombo

Rs 9,800

ඔබගේ වාහනයට අවශ්‍ය ටයර් සහ allov wheel වර්ග පහසු මිලකට සහා පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට වගකීමක් සහිතව ලබා ගත හැකි ලංකාවේ එකම තැන.(Credit Cards)
උසස් ප්‍රපිතෙයෙන්,මනා නිමාවෙන්, යුතු නවතම මාදිලියේ allov wheel(International brand)වර්ග බත්තරමුල්ලේ පිහිටි the wheel station ආයතනයෙන් ලබා ගත හැක.
VAT නැත.පරණ මිලටම ලබා ගත හැක..


Condition:
New
Item type:
Tyres / rims
Report this ad
  • Item will be delivered by ikman

  • Pay only if you are satisfied

Have a question?
0114325155

 

Stay safe on ikman.lk!

Using Buy Now is the safest way to buy this item.
  • No travelling to meet strangers
  • No risk of fraud or theft

Be wary of sellers who insist on meeting in person or want upfront fees. Be sure to report them to us!

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

  • Item will be delivered by ikman

  • Pay only if you are satisfied

Have a question?

Share this ad

Similar ads