කාමරයක් ක්‍රළියට දීමට ඇත. Panadura

For rent by vimukthi madushan11 Oct 11:52 amPanadura, Kalutara

Rs 7,000 /month

සියළු පහසුකම් සහිත අනර්ඝ කාමරයක් කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු සදහා ක්‍රළියට දීමට ඇත.
බැංකු හා ගුරු වෘතිකයන් සදහා ප්‍රමුඛ වේ.
පානදුර නල්ලූරුව ප්‍රෙද්ශයේ පිහිටා ඇත.
කාමරය තුළම අනුබද්ධ නාන කාමරය ඇත.
ඉක්මනින් අමතන්ත.


Property type:
Other
Address:
Panadura, Nalluruwa.
Report this ad

Contact

  • 0766498129

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads