කාක නිල් මැණික්

For sale by උදය ශාන්ත 5 Nov 12:06 pmNugegoda, Colombo

Rs 50,000

අපල සදහා පැලදවීමට 01.20crt කාක නිල් මැණික් ගලක් කපා ඔප දමා නැත පරික්ෂා කල හැකිය


Condition:
New
Report this ad
  • Item will be delivered by ikman

  • Pay only if you are satisfied

Have a question?
0769623046

 

Stay safe on ikman.lk!

Using Buy Now is the safest way to buy this item.
  • No travelling to meet strangers
  • No risk of fraud or theft

Be wary of sellers who insist on meeting in person or want upfront fees. Be sure to report them to us!

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

  • Item will be delivered by ikman

  • Pay only if you are satisfied

Have a question?

Share this ad