කෑම අනවුම් භාර ගනු ලැබේ

For sale by Brendan caters23 Aug 1:43 pmWattala, Gampaha

Rs 100

Negotiable


කෑම අනවුම් භාර ගනු ලැබේ

 චිකන් ෆුල් රු . 160
හාෆ් රු . 130
 ෆිශ් ෆුල් රු . 140
හාෆ් රු . 120
 වෙජිටබල් ෆුල් රු . 120
හාෆ් රු . 100

රොස් චිකන් fried rice රු . 350

කෙටරින් කෑම අනවුම් භාර ගනු ලැබේ

Wedding ,
Brith day party's
Office party's

අනවුම් කරනු ලබන ආකාරය මත මිල වෙනස් කර ගත හැක.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Service type:
Food / Catering
Report this ad

Contact

  • 0773235706
  • 0775003119

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad