කෑම ඇනවුම්

For sale by Roger15 Oct 3:13 pmKandana, Gampaha


උදේ සහ රාත්‍රි කෑම ඇනවුම් බාර ගැනීම
ඉඳිආප්ප
මනි පිට්ටු , පෝල් පිට්ටු
පෝල් රොටි , ඊස්ට්‍ රොටි
තෝස
උදේ සහ දවල් බත්
කඩල වර්ග
අනෙකුත් කෑම වර්ග සහ මිල ගණන් විමසන්න..
ගෙදර , ආයතන සහ කඩවල් ඇනවුම් බාර ගැනීම.


Service type:
Food / Catering
Report this ad

Contact

  • 0776682185
  • 0724426717

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad