ජුකී මැෂින් ක්‍රියාකරු

Posted by ROYAL AUTO MART MEMBER26 Nov 2:11 pmBoralesgamuwa, Colombo

# තනතුර : ජුකී මැෂින් ක්‍රියාකරු
=======================

# සුදුසුකම් :

~ අවම සුදුසුකම අවු 1 ට වැඩි අත්දැකීම්.
~වයස 25-35 දක්වා.

# ප්‍රතිලාභ

~මුලික වැටුප +අතිකාල දීමනා

කාලය පෙ.ව.8.00 සිට ප.ව.6.00

සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
ROYAL AUTO MART

Jobs for you


Share this ad