ජපන් භාෂාව මුල සිට සරලව

For sale by AOI Japanese Language Institute MEMBER27 Aug 12:35 amKotte, Colombo

Rs 35,000

සුන්දර ජපානයේ අධ්‍යාපන ලැබීමට ඇති සිහිනය මාස 3න් සැබෑ කර ගන්න.

ජපන් භාෂාව මුල සිට සරලව ඉගැන්වේ.JLPT සහ NAT විභාග (ජපානයේ උසස්අධ්‍යාපනය ලැබීම සදහා අනුමත විභාග දෙකකි) සදහා සකස් කල සුවිශේෂි පාඨමාලා පලපුරුදු ගුරැවරැන් යටතේ ඉගැන්වේ.

නව බදවාගැනීම් පිටකෝට්ටේ සහ පිළියන්දලදී

පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන ඔබට 2017 අප්‍රියෙල් අධ්‍යන වාර සදහා Tokyo, Fukuoka,Chiba,Saga,Yokohama, Osaka, Tochigi පාසල් සදහා අවම ගාස්තු යටතේ අයදුම් කිරීමට අවස්ථාව

ඔබ දැනටමත් NAT/ JLPT විභාග සමත් හෝ ජපන් භාෂා පාඨමාලවක් හැදෑරෑ අයෙකු නම් අප ආයතනයේ පාඨමාලවට සහභාගී වීමෙන් තොරව දැන්ම අයදුම් භාර දිය හැක.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0717778036
  • 0769140119

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
AOI Japanese Language Institute

Leading the way to future


Share this ad

More ads from AOI Japanese Language Institute