ජපන් භාෂා පුහුණුවෙන්

For sale by Dream World Japan Lanka MEMBER24 Oct 1:00 pmGampaha, Gampaha

Rs 17,500

උසස් පෙළ අවසන් කල ඔබ හට.

උසස් අධ්‍යාපණය සඳහා ජපානය බලා පිටත් වීමට අපෙක්ෂාවෙන් සිටින ඹබ වෙනුවෙන් නව පන්ති ආරමිභ කර ඇත

NAT N-5 Class Schedule,

October 30 ප. ව. 2,00 සිට

අප ආයතනය මගින් මාස තුනක කාලයකින් ඉහත විභාගය සඳහා පෙනී සිට සමත් වීමෙ තත්වයට ඔබව ගෙනයනු ලැබෙ.( කාලය පැය 50. දිනකට පැය 4 ක කාලයක් පන්ති පැවැත්වෙී)

භාෂා පුහුණුවෙන් පසු ඔබට විශ්ව විද්‍යාල හෝ තාක්ෂණික විද්‍යල වලට ඇතුලු වීමෙ මග පෙන්වීම යනාදී සියලු දෑ අප විසින් සිදුකෙරේ.
schools
Tokyo-
Hotsuma international school,(NAT -N5 or JlPT N5)
Toei institute of Japanese Language,
Tokyo City Japanese School.
Fukuoka
Nishinihon international Education Institute,
F.L.A Gakuen.
Saga(Fukuoka)
Japanese Culture Education Academy.
අප ආයතනය තුලදී ඔබට ජපන් ජාතික ගුරැවරැන් යටතේ ද අධ්‍යාපණය හැදෑරීමෙ හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

Dream World Japan Lanka Cultural Centre වෙත පැමිණීමෙන් ඔබගේ ජපන් අධ්‍යාපණ සිහිණය සැබෑ කරගත හැක.


Report this ad

Contact

  • 0334545038
  • 0777778478

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Dream World Japan Lanka

Learn the Japanese Language with us!


Share this ad

More ads from Dream World Japan Lanka