ජපන් භාෂා පන්තිය

For sale by Dream World Japan Lanka MEMBER10 Nov 12:26 pmGampaha, Gampaha

Rs 17,500

අපගේ අලුත්ම ජපන් භාෂා පන්තිය නොවැම්බර් 13 වන ඉරැ දින සවස 2.00 ආරම්භවේ
අදම ලියාපදිංචි වෙන්න.
ජපන් භාෂාව හපන් ලෙස හසුරවන්න මුල සිට ඉතාම සරළව( පැය 50),
+ ජපන් භාෂාව සදහාම වූ විශේෂිත ඉගැන්වීමේ ක්‍රම,
+ අ.පො.ස උසස් පෙල නිම කල ඔබ සදහාම ජපානයේ උසස්අධ්‍යාපණය සදහා මඟපෙන්වීම.
+ N-5 ජපන් භාෂා විභාග සදහා පංති,
+N-5 ජපන් භාෂා විභාග සදහා පුනරීක්ෂණ පංති.
+6 වසර සිට අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා ද
උසස් පෙළ දක්වා ද පන්ති පැවැත්වෙී.

දිනය - නොවැම්බර් 13, 2016
වේලාව - පස්වරු 02.00

Dream World Japan Lanka Cultural Centre
NO-79, Sanasa ideal, Gampaha.


Report this ad

Contact

  • 0334545038
  • 0777778478
  • 0718123378

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Dream World Japan Lanka

Learn the Japanese Language with us!


Share this ad

More ads from Dream World Japan Lanka