ජපන් භාෂා පංති

For sale by Anil Raveendra 7 Oct 2:51 pmKurunegala, Kurunegala

Rs 1,000

JLPT / NAT නව පංති ආරම්භය (මුල සිට)

ඔක්. 18 - සතියේ දින දේශන ආරම්භය
වේලාව - 1.00 සිට 5.00 දක්වා

ඔක්. 22 - සති අන්ත දේශන ආරම්භය
වේලාව - 1.00 සිට 5.00 දක්වා

* අඩුම වියදමෙන් සහ කෙටිම කාලයකින් ජපානයට යාමට අවස්ථාව
* ජපානයට යෑමෙන් පසු අඩු වියදම් නවාතැන්, අර්ධ කාලීන රැකියාව සහ මූලික අවශ්‍යතාවයන් සපුරා දෙමින් ජපන් භාෂා අධ්‍යාපනයෙන් පසු technical college, university තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයට ගැළපෙන පරිදී සොයා දීම


Report this ad

Contact

  • 0772648212

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad