ජපන් භාෂා පන්ති

For sale by Nalaka12 Oct 3:33 pmNugegoda, Colombo

Rs 30,000

TOKYO නගරයේ ජාත්යන්තර භාෂා පුහුණු පාසැලේ අපගේ නියෝජිතවරිය සමිමුක පරීක්ෂණ සඳහා
2017.01.04 වන දින පෙ.ව 10.30 ට පැමිණේ.

2017 JULY පිටත් වීමට බලාපොරොත්තු වන ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් එදින ඹබ සතු අධ්යාපණ සහතික සමග පැමිනෙන්න.

අවශ්ය ලිපි
උප්පැන්න සහතිකය
ශිෂ්ය කාර්ය දර්ශකය
අ.පො. ස. සාමාන්ය පෙළ, උසස් පෙළ පුතිපල සටහන් පත්
ඔබ සතු අනිකුත් සහතික පත්
ජපන් භාෂා පුවීනතා විභාගය සමත් වී අත්නමි එම එම සහතික පත්.

ඔබගේ සිහිනය සැබෑ කර ගන්න එන්න අප වෙත.
ජපන් භාෂා පන්ති සඳහා ද විමසන්න.

Sheffield Japanese Language Training School
458/2, Ruwan Place, Pitakotte.
(In-front of Fuel Shed)


Report this ad

Contact

  • 0777677222

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads