ජපන් අරලිය

For sale by damitha 5 Oct 10:47 amNegombo, Gampaha

Rs 200

ජපන් අරලිය, තද හිරු එලිය ප්‍රිය කරන ඉතා පහසුවෙන් නඩත්තු කල හැකි ඉතා අල0කාර මල් හට ගන්නා විසිතුරු ශාකයකි.
Only Have Single Pental Photo mentioned colors only.
Stock Availble - 50 Pots.


Report this ad

Contact

  • 0773000743

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad