ජපන් අධ්යාපනය වීසා සමග රැකියාවක්

For sale by Achievers Educational Consultants MEMBER 8 Sep 3:21 pmGampaha, Gampaha

Rs 830,000

Negotiable


ජපන් අධ්යාපනය වීසා සමග රැකියාවක්
-----------------------------------------------------------------
අවම සුදුසුකම් :-
අ.පො.ස (සා. පෙළ හා උ.පෙළ ) විභාග සමත් / අසමත්
අවුරුදු 18 - 40 අතර
JLPT & NAT සදහා පන්ති
කිසිඳු මූලික ගෙවීමක් නැත. *********** සැගවුනු ගාස්තු නැත......

ඹබගේ සිහිනය සැබෑකර ගන්න එන්න අප ACHIEVERS EDUCATIONAL CONSULTANT හා අත්වැල් බැඳගන්න.

ACHIEVERS තොර ගත යුත්තේ ඇයි ?
සුසුදුකම් සපුරන ඔබට ජපානයට යෑමට ප්රථම වටිනා පරිඝනකයක්
- අධ්යාපනය අතරතුර Part -time රැකියා සොයා දීමේදී වගකීමෙන් කටයුතු කිරීමට .
-අවම පාඨමාලා ගාස්තු අධ්යාපනය සමඟ අර්ධ කාලින රැකියා මගින් මසකට රු:350,000ක් පමණ අදායමක් ඉපයීමට
ඇති හැකියාව.
- සියලුම අයකිරීම විසා ලැබුණු පසු.
- සෑම සිසුවෙකුම සදහා වෘතියමය මට්ටමින් උපදෙස්
- වීසා පිළිබද කටයුතු වලදී උපරිම විශ්වසනීයත්වයෙන් කටයුතු කිරීම .
- පිළිගත් පාඨමාලාවකි-
2017 අප්රේල් කණ්ඩායම් සදහා ලියාපදිංචිය දැන් ඇරබේ .
Visa සදහා මූල්යමය සහකරුවන් සකසා දීම.

Benefits from us:
 Minimum Course fee guaranteed 830,000Yen {Per Year}
 Pay your course fee after the Eligibility
 We arrange all Financial Documents with Source of income
 Free Japanese Language Class
 Free counseling
 We will arrange Airport Pickup , Accommodation Arrangements, Part time Jobs

ALL UNDER ONE ROOF

ලියාපදිංචිවීම සදහා වහාම අමතන්න
Limited Seats Only, Call & Register Now !!!

ACHIEVERS EDUCATIONAL CONSULTANT PVT LTD

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0767353563
  • 0771254542

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Achievers Educational Consultants

Trusted Name is Overseas Education


Share this ad