ජපන් අධ්‍යාපනය සමග රැකියාවක්

For sale by Dream World Japan Lanka MEMBER 6 Nov 10:55 amGampaha, Gampaha

Rs 17,500

උපයන ගමන් ඉගෙන ගන්න

Dream World Japan Lanka Cultural Centre තොර ගත යුත්තේ ඇයි ?
100% වීසා ලබා ගැනීම ඇති හැකියාව.

ඉගෙන ගන්නා කාල සීමාවේදීම Jpy-150,000/- -- Rs 250,000/- උපයන්න
අවම අධ්‍යාපන සුසුදුකම අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ සමත් වීම.
* A /L අ.පො.ස (උ.පෙළ )
*අවුරුදු 19 - 30 අතර
* අධ්‍යාපනය අතරතුර (Part -time.)
රැකියා සොයා දීම.
* සියලුම අයකිරීම විසා ලැබුණු පසු.
* සෑම සිසුවෙකුම සදහා වෘතියමය මට්ටමින් උපදෙස්
* වීසා පිළිබද කටයුතු වලදී උපරිම
විශ්වසනීයත්වයෙන් කටයුතු කිරීම .
* ජපානයේ ජීවන රටාව හා එරට නීති රීති පිලිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්න
Our Schools, Tokyo,Chiba,Shizuoka,Nagoya,Gifu,Osaka,Kobe,Fukuoka,Saga,Okinawa පාසැල් වලට ඇතුලත් විය හැක.

2017 අප්‍රේල් කණ්ඩායම් සදහා ලියාපදිංචිය දැන් ඇරබේ .
JLPT & NAT පන්ති .6/11/2016 ප. ව. 2.00 සිට
11/11/2016 පෙ. ව.09.00 සිට.
ලියාපදිංචිවීම සදහා වහාම අමතන්න


Report this ad

Contact

  • 0334545038
  • 0777778478

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Dream World Japan Lanka

Learn the Japanese Language with us!


Share this ad

More ads from Dream World Japan Lanka