ජපානයේ උසස් අධ්යාපණය සඳහා මග

For sale by Achievers Educational Consultants MEMBER10 Nov 10:47 amNegombo, Gampaha

Rs 1,150,000

Negotiable


ජපානයේ උසස් අධ්යාපණය 2017 වර්ෂය April , July Intake සඳහා සිසුන් ලියාපදින්චිය ඇරඹුනා.

ඔබගේ උසස් පෙළ අවසන් වූ සැනින් ඔබගේ ජපන් භාෂා පාඨමාලාවට 2017 April හා July මාසයේ ජපානයේ තිබෙන උසස් තත්වයෙන් යුත් භාෂා පුහුණු පාසැලකට ඇතුලත් වීමට මග

ඹබ උසස් පෙල අවසන් කල ශිෂ්යයෙක් ද?
ජපානයේ උසස් අධ්යාපණය ලබමින් අර්ධ කාලීන රැකියාවක නිරත වීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින්නෙක්ද?

ලංකාව තුලදීම ඔබට අප ආයතනය තුලින් ජපන් භාෂාව හැදෑරිය හැක.
සදුසුකමි:
1) වසර 13 ක පාසැල් අධ්යාපණය අවසන් කර තිබීම ( උ. පෙළ දක්වා)
2) වයස 19 ත් 40 ත් අතර වීම.
3) JLPT or NAT N5 අත්යාවශ්ය නොවෙ ( සමත් සිසුන් හට විශේෂ වරපුසාද හිමිවෙ.)

අදම අප අමතා ඹබගේ ස්ඨානය වෙන් කර ගන්න
Tokyo,Chiba, ,Osaka,Fukuoka, Yokohama යන නගර වල පාසැල් සඳහා ඇතුලත් විය හැක.
ජපන් භාෂා පුහුණුවෙන් පසු විශ්ව විද්යාල හෝ තාක්ෂණික විද්යාල සඳහා ඇතුලත් විය හැක ඒ සඳහා මග පෙන්වීම සිදුකෙරේ.
එය අවසන් කල ඔබට ජපානයෙහි පූර්ණ කාලීන රැකියාවක නිරත වීමට හැක.
ඔබගේ බලාපොරොත්තු සපල කර ගැනීම සඳහා අදම ලියාපදිංචි වන්න
ඹබගේ සිහිනය සැබෑකර ගන්න එන්න අප හා අත්වැල් බැඳගන්න.


Report this ad

Contact

  • 0767353563
  • 0710811257

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Achievers Educational Consultants

Trusted Name is Overseas Education


Share this ad