ජපානයේ උසස් අධ්‍යාපණය

For sale by Maryland Consultancy MEMBER18 Nov 5:07 pmNugegoda, Colombo

Rs 130,000

ජපානයේ උසස් අධ්‍යාපණය ලබමින් අර්ධ කාලීන රැකියාවක රැකියාවක නිරත වීමට ඔබ බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින ඹබට...........
අපගේ නව අධ්‍යාණ කාල වකවානුව වන්නේ
2017 April & July intakes.
ඒ සඳහා ඇතුලත් වීමට බලාපොරොත්තු වන සිසුන් හට අදම අප අමතා අයදුමි පත භාරදිය හැක.
අප ආයතනය නියෝජනය කරන පාසැල් පහත සදහන් නගර වල පිහිටා ඇත.
*Tokyo,*Chiba,
*Shizuoka.*Nagoya,
*Gifu,*Osaka,
*Fukuoka,
*Kobe,*Okinawa.
අයදුමි කරන අතර තුරදී අපගේ ජපන් භෂා පුහුණු පාඨමාලාවකට සහභාගි වී ඔබගේ ජපන් දැනුම වර්ධනය කර ගත හැක.
සුදුසුකමි:
+ වයස 19- 30 අතර වීම
+ වසර 13 ක පාසැල් අධ්‍යාපණය ( උ: පෙළ දක්වා)
+ ජපන් භාෂා පුහුණුව පැය 150 සමිපුර්ණ කර තිබීම
අදම අප අමතා ඔබගේ ස්ඨානය වෙන්කර ගන්න.


Report this ad

Contact

  • 0702949499
  • 0752431431
  • 0759494999

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Maryland Consultancy

University Student Consulting


Share this ad