ජපානයේ උසස් අධ්‍යාපණය 2017 April

For sale by Dream World Japan Lanka MEMBER 2 Nov 8:14 pmGampaha, Gampaha

Rs 17,500

2016 April ඇතුලත් වීමට බලාපොරොත්තු වන සිසුන් සදහා තව සිමිත දින ගනනක් තිබෙන බැවින් අදම අමතාලියාපදිංචි වන්න.

ජපානයේ උසස් අධ්යාපනය හැදෑරීම සඳහා ඔබට

+ A/L අවසන් කල වයස 18-30 අතර ශීෂ්‍ය ශීෂ්‍යාවන් හට ජපානයදී උසස්අධ්‍යාපණය ලබමින් අර්ධ කාලීන රැකියාවක නිරත වීමට අවස්තාව අපි ඔබට සලසා දෙන්නෙමු.
+අවම පාඨමාලා ගාස්තු
+අධ්‍යාපණය කරන අතර අර්ධ කාලින රැකියා මගින් මසකට Jpy 2.00.000 - 2.50.000ක් පමණ අදායමක් ඉපයීමට ඇති හැකියාව.

+ජපානයේ උසස්අධ්‍යාපණයෙන් පසුව Technical Colleges( Semmon Gakkoo) / Universities( Daigaku) වලට වැඩි දුර අධ්‍යාපණය සදහා යොමුවිය හැක.
+අධ්‍යාපණය නිම කර ස්තීර රැකියාවක නිරත විය හැක.

අවශ්‍ය සුදුසුකම්:

1. වයස අව්රුදු 19- 30 අතර
2. අ.පො.ස උසස් පෙළ(A/L) දක්වා අධ්යපනය හදාරා තිබීම.
+****(සමත් වීම අත්‍යාවශ්‍ය නැත)
3. NAT/JLPT N-5 ජපන් ප්රවීනතා විභාගය සමත්වීම සහ/හෝ ඉදිරිපත්වී තිබීම අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ.
5.සමත් සිසුන් හට සය මසක පාසැල් ගාස්තු ගෙවා ඇතුල් විය හැක.
6. ජපන් භාෂාව පැය 150 පමන කාලයක් හදාරා තිබීම
7. මූල්යමය හැකියාව.( Financial Sponsorship will be arrange)
8. Student Loan will be arrange.

Call More Information ..........

(අප හා සමිබන්ද වීමෙන් ඔබට මෙම සියලු පහසුකම් අත්විදිය හැක.)


Report this ad

Contact

  • 0334545038
  • 0777778478
  • 0718123378

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Dream World Japan Lanka

Learn the Japanese Language with us!


Share this ad

More ads from Dream World Japan Lanka