ජපානයේ අධ්යාපනය සදහා

For sale by Achievers Educational Consultants MEMBER 2 Dec 2:53 pmAnuradhapura, Anuradhapura

Rs 25,000

ජපානයේ අධ්යාපනය සදහා

2017 July Intake සදහා ජපානයේ අධ්යාපනය සදහා ඇතුලත් වීමට බලාපොරොත්තු වන සිසුන් සදහා තව සිමිත දින ගනනක් තිබෙන බැවින් අදම අමතා Register වන්න.
ජපානයේ උසස් අධ්යාපනය හැදෑරීම සඳහා ඔබත් අවස්ථාවක් හිමිකරගන්න.
O/L අවසන් කල වයස 18-40 අතර ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් හට ජපානයේ දී උසස් අධ්යාපනය ලබමින් අර්ධ කාලීන රැකියාවක නිරත වීමට අවස්තාව අපි ඔබට සලසා දෙන්නෙමු.
අවම පාඨමාලා ගාස්තු
අධ්යාපනය සමඟ අර්ධ කාලින රැකියා මගින් මසකට රු:300,000ක් පමණ අදායමක්
ඉපයීමට ඇති හැකියාව.

ජපානයේ උසස් අධ්යාපනයෙන් පසුව Technical Colleges / Universities වලට වැඩි දුර අධ්යාපනය සදහා යොමුවිය හැක සහ ඉහල වැටූප සහිත ස්ථීර රැකියාවකට මඟ
අවශ්ය මූලික සුදුසුකම්

1. වයස අව්රුදු 19සහ 40
2. අ.පො.ස සා . පෙළ(O/L) දක්වා අධ්යපනය හදාරා තිබීම.
3. NAT/JLPT ජපන් ප්රවීනතා විභාගය සමත්වීම සහ/හෝ ඉදිරිපත්වී තිබීම(අත්යවශ්ය නොවේ)
4. ජපන් භාෂාව පැය 150 පමන කාලයක් හදාරා තිබීම
5. මූල්යමය හැකියාව
6. Financial Sponsorship will be arrange
7. Student Loan will be arrange

අර්ධ කාලීන රැකියා සඳහා සමිමුක පරීක්ෂණ වලට පෙනී සිටීමෙදි ඔබ විසින් පිලිතුරැ දිය යුතු ආකාරය ඇය විසින් ඔබට ලබාදෙන අතර ජපානයට ඔබ අතුල් වීමෙන් පසු ඔබ හැසිරිය යුතු අකාරය ,ජපානයේ සාරධර්ම , ආචාර කල යුතු ආකාර යනාදියද ජපන් බස චතුර ලෙස හැසිරවිමෙ හැකියාව ද. ලංකාව තුලදී ලබා දෙනු ඇත.
We are Experienced Student Visa Consulting Company.
(අප හා සමිබන්ද වීමෙන් ඔබට මෙම සියලු පහසුකම් අත්විදිය හැක.)

----------------------------------------------(කොන්දේසි සහිතයි)------------------------------


Report this ad

Contact

  • 0767353563
  • 0710811257

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Achievers Educational Consultants

Trusted Name is Overseas Education


Share this ad