ජපානයේ අධ්‍යාපණය හා අර්ධකාලීන රැකියා

For sale by Dream World Japan Lanka MEMBER 4 Nov 9:52 amGampaha, Gampaha

Rs 17,500

ඔබත් උසස් පෙළ අවසන් වූ සැනින් උසස් අධ්‍යාපනය සදහා
ජපානයට යෑමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින අයෙක්ද?
2017 April මාසයේ ජපානයේ තිබෙන උසස් තත්වයෙන් යුත් ජපන් භාෂා පුහුණු පාසැලකට ඇතුලත් වීමට
ඔබටත් අවස්ථාවක්.

2017 වර්ෂය April වාරය සඳහා සිසුන් ලියාපදින්චිය අවසන් වෙමින් පවතින බැවින් නොපමාව පැමිණ ඔබගේ බලාපොරොත්තුව ඉටුකර ගන්න.
ඔබගේ බලාපොරොත්තු සඵල කර ගැනීම සඳහා අදම ලියාපදිංචි වන්න
.
සුදුසුකමි:
* පාසැල් අධ්‍යාපණය උසස් පෙළ දක්වා
* වයස 19-30 අතර වීම,
* ජපන් භාෂා පුහුණුව පැය 150 සමිපුර්ණ කර තිබීම,

අප ආයතනය නියෝජනය කරනතවම බදවා ගැනීමි අවසන් නොකල
පාසැල් පහත සදහන් නගර වල ඇත.
🔴Shizuoka🔴Kobe,🔵Okinawa🔴Fukuoka,🔵Saga🔵Osaka,
මෙම පහසුකම ඔබට ලබා ගත හැකි වනුයේ වසර 15 ක් පුරා මෙම ක්‍ෂේතයේ රැදී සිටි අප වෙතින් පමණි.
Japan Office
7-2,

Kamigokucho,

Aoi-ku,

Shizuoka City

Japan.


Report this ad

Contact

  • 0334545038
  • 0777778478
  • 0718123378

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Dream World Japan Lanka

Learn the Japanese Language with us!


Share this ad

More ads from Dream World Japan Lanka