ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා පාඨමාලාව

For sale by Android Academy MEMBER13 Nov 7:52 amAnuradhapura, Anuradhapura

Rs 6,500

නවීණ ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා පාඨමාලාව
සියලු කරුණු මුල සිට
මූලික දැනුම අනවශ්‍යයි
දින 6 අධිවේගී පාඨමාලාව
නවීන ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා පාඨමාලාව
සියලු කරුණු මුලසිට සරලවම
ද්විමාසික පාඨමාලාව
නවතම ක්‍රම මගින් දෝෂ නිරාකරණය කිරීමට ඉගැන්වීම

නව පංති ආරම්භය 2016 නොවැම්බර්/දෙසැම්බර්
Syllabus
Software :
* Flashing
* Formatting
* Unlocking
Android,Microsoft,ios
Hardware :
* Tools & instruments used in mobile phone repairing.
* Basic parts of mobile phones
* Use of Multi meter,SMD,POWER SUPPLY
* Basic Circuit Board/ Motherboard Introduction.
* Assembling & disassembling of different mobile phones.
* Replacing mic, speaker, buzzer, LCD,TOUCH PAD etc
ලියාපදිංචි වන සියලුම දෙනාට වටිනා කරුණු අඩංගු නිබන්දන මාලාවක් සහ pen drive එකක් නොමිලේ
note-සීමිත සිසුන් පිරිසක් බඳවාගනු ලැබේ(වෙන වෙනමම සිසුන් කෙරෙහි අවධානය යොමුකරන බැවිනි)
පාඨමාලාව අවසානයේ වටිනා සහතිකයක්
නොමිලේ LED bulb හා LED Name board සෑදීම ඉගැන්වීම
ස්ථානය:-Android Academy,
කළුගමුව පර,
වාරියපොළ
පාඨමාලා ගාස්තුව-6500/=


Report this ad

Contact

  • 0717602416

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Android Academy

Expert Android Courses,


Share this ad