ජමුනා පාරි එළුවන්

For sale by Sell Fast | Chilaw | MCI Computer Tec MEMBER21 Sep 2:49 pmChilaw, Puttalam

Rs 110,000

Negotiable


අවුරුදු 1 මාස 8 වයස සුපිරි එළු වස්සා
විකිණීමට හෝ එලිච්චියකට මාරුවට

Location - Mahawewa


Type of animal:
Livestock
Report this ad

Contact

  • 0775340378
  • 0713692710

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Chilaw | MCI Computer Tec

Authorized ikman.lk agent in Chillaw


Share this ad