ජෙ‍යාතිෂ සේවාව

For sale by Sell Fast | Adz King දැන්වීම් ආයතනය MEMBER14 Oct 3:03 pmKiribathgoda, Gampaha


ඔබගේ අපේක්ෂාවන් ඉටුකර දෙන ජෙ‍යාතිෂ සේවාව

ඔබගේ අනාගත අපේක්ෂාවන් ඉටුකර ගන්න. ජෙයාතිෂය මඟින් නිවැරදි මඟ පෙන්විම හා අවශ්‍ය උපදේශන සේවාවන්....

- දිවයිනේ ප්‍රසිද්ධ ජෙයාතිෂවේදින් හමුවීම
- වීශේෂ ජෙයාතිෂාවේදීන් ලවා නැකත් සෑදීම
- වාස්තු විද්‍යානුකුලව නිවාස සැලසුම් කිරිම
- ඉදිකිරිම් ප්‍රමාද නිවෙස් පරික්ෂාකර විසදුම් ලබා දීම
- ඉඩම් පරික්ෂා කිරිම
- සියලු ජෙයාතිෂ සේවා කටයුතු

හිරැ TV - වාස්තු විද්‍යා වැඩසටහන සෑම බදදාම - පෙ.ව 8.30 සිට පෙ.ව 9.30 දක්වා සජිවීව

හිරැ FM - සෑම දිනකම පෙ.ව 6.15 සහ ප.ව 6.15

මාධ්‍යවේදී රාජ්‍ය සම්මාන ලාභි ලේඛක හා මුළු දීවයිනටම සාම විනසුරැ වස්තු විද්‍යා උපදේශක කිර්ති ශ්‍රි දේශාභිමාණි ජෙයාතිෂ්‍ය ශිරෝමණි....
----- නිශාන්ත පෙරේරා -----------

වේලාව වෙන්කර ගැනිම සඳහා අමතන්න....
2-6 , 2nd Floor , Udeshi Shopping Complex , 94 , Makola road , Kiribathgoda


Service type:
General
Report this ad

Contact

  • 0113054644
  • 0774688756

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad