ජා - ඇල නගරයෙන් ඉඩම් / Lot 12A

For sale by Central Homes MEMBER 5 Sep 4:00 pmJa-Ela, Gampaha

Rs 215,000

ජා ඇල - වැලිගම්පිටිය ශාන්ත රීටා මාවතේ, Country Park 4 ව්‍යාපෘතියේ, අංග සම්පුර්ණ කාමර 2ක් සහිතව නිවාස ඉදිකර දෙනු ලැබේ. පර්චසය 215,000/= සිට.....
ඉඩම සහ නිවාස ලක්‍ෂ 38 සිට.
දේපල වෙළඳාමේ 23 වසරක විශ්වාසය දිනු
Central Homes & Real Estate Co. (Pvt) Ltd. වෙතින් නිවසක් මිලදී ගැනීමේදී..

* රු 50,000/=ක් ගෙවා වෙන්කරවා ගන්න
* ඉහත ගෙවීම් කල දින සිට දින 7ක් තුල වටිනාකමෙන් 60% ගෙවන්න
* ඉතිරිය බැංකු ණය මගින් ගෙවිය හැක.
* එකවර ගෙවීමේ දී විශේෂ වට්ටමක් ලබා දෙනු ඇත.
* අප සමාගමට ගෙවීම් කිරීමේදී ඉඩමේ සහ නිවසේ මුළු වටිනාකමින් 60%ක් ගෙවා ඉතිරිය ගිවිස ගත කාලයක් තුල ගෙවිය හැක.

When you buy a House from Central Homes & Real Estate Co. (Pvt) Ltd.

* Reserve the property paying just LKR 50,000/=
* After first payment you will pay 60% of the total value,
* Balance payments can be paid by a bank loan.
* Attractive discounts on full payments.
* If you pay to Central homes, upfront is 60% of the value of Land and House, the balance can be arranged for an agreed period of time on monthly installment basis.
23 years of trusted real estate and housing company service.

For more details please call us now.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
ජා - ඇල - වැලිගම්පිටිය
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
11.25 perches
Report this ad

Contact

  • 0112233886
  • 0772894372
  • 0777587070

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Central Homes

Trusted Name In Housing And Real Estate


Share this ad