ඉතිහාසය

For sale by WATHSALA 6 Oct 1:34 amNugegoda, Colombo

Rs 1,000

Negotiable


6 වසරේ සිට අ.පා‍ෙ සාමාන්‍ය ප‍ෙළ විභාගය දක්වා ඉතිහාසය තනි පුද්ගල හා කණ්ඩායමි පංති

සරල පැහැදිලි කිරිමි
අනුමාන ප්‍රශ්න


Tuition type:
Private Lesson
Report this ad

Contact

  • 0754491318

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads